Preambula

Tieto pravidlá súťaže sa vzťahujú na súťaž „Prvý prieskum vnímania stravného pre zamestnancov na Slovensku“ (ďalej len „Súťaž"). Vstupom do súťaže každý účastník potvrdzuje, že si tieto pravidlá prečítal, pochopil ich a súhlasí s nimi. Okrem toho každý účastník súhlasí s tým, že rozhodnutia Asociácie moderných benefitov týkajúce sa súťaže sú záväzné.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Asociácia moderných benefitov so sídlom Prievozská 16730/4D, blok E, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 360 658 20, zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb, Reg. č. OVVS 705/02 (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 2. 6. 2022 do 23. 6. 2022

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník súťaže”). Zamestnanci Usporiadateľa, ako aj osoby, ktoré majú rovnakú adresu ako zamestnanci Usporiadateľa, sú z účasti v súťaži vylúčení. Z účasti v súťaži sú vylúčení aj manželia (manželky) zamestnancov Usporiadateľa a ich vyživované deti. Ak účastník nespĺňa všetky podmienky účasti (aj v prípade, ak vyhrá súťaž), automaticky stratí nárok na svoju výhru bez akéhokoľvek práva na náhradu škody alebo odvolanie.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý vyplní a odošle platný dotazník „Prvý prieskum vnímania stravného pre zamestnancov na Slovensku“ na: https://docs.google.com/forms/d/1DeYtNhY0iJxD7PZPR4Wy0T61VfqZ6W2xHCqBKHYV_B8/edit?ts=628e2658 a v dotazníku vyplní aktuálnu existujúcu e-mailovú adresu.

Neúplné alebo nesprávne vyplnené dotazníky zapojenia sa do Súťaže, ako aj dotazníky, ktoré neboli odoslané elektronicky a/alebo neboli odoslané včas, sú neplatné.

Usporiadateľ vyžrebuje 90 rôznych výhercov. Jednotliví Účastníci sa do Súťaže môžu zapojiť len raz.

5. Priebeh súťaže a žrebovanie:

Súťaž bude prebiehať výlučne cez webstránky https://docs.google.com/forms/d/1DeYtNhY0iJxD7PZPR4Wy0T61VfqZ6W2xHCqBKHYV_B8/edit?ts=628e2658 počas doby konania Súťaže uvedenej v bode 2 týchto Pravidiel. Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 27. 6. 2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 90 rôznych výhercov.

Výsledok súťaže je záväzný a konečný a nemožno ho napadnúť odvolaním. V prípade pochybností o dodržaní pravidiel súťaže nesie povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti Účastník súťaže.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru: 90x stravná poukážka (10 eur/ks s DPH)

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresu bydliska za účelom doručenia výhry na e-mailovú adresu info@amobe.sk. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:

Zakliknutím políčka „áno“ Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu určitú odo dňa začiatku súťaže do 27.07.2022. Po uplynutí tejto lehoty Usporiadateľ bez ďalšieho vykoná likvidáciu všetkých osobných údajov Účastníkov tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle §10 zákona č. 18/2018 Z.z. Udelený súhlas môže Účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na info@amobe.sk. Zásady ochrany osobných údajov zverejnené na webstránke www.amobe.sk pod rubrikou „Ochrana osobných údajov“ stanovujú, ako Asociácia moderných benefitov spracúva osobné údaje Účastníkov súťaže, ktoré jej boli poskytnuté, pričom každý Účastník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že sa naňho tieto pravidlá vzťahujú. V prípade rozporu medzi pravidlami „Ochrana osobných údajov“ zverejnenými na webstránke www.amobe.sk a pravidlami ochrany osobných údajov zverejnenými v týchto pravidlách súťaže budú mať prednosť a uplatnia sa pravidlá obsiahnuté v tomto dokumente. Pre vylúčenie pochybností je maximálna prípustná miera spracúvania osobných údajov Účastníkov Súťaže obmedzená na osobné údaje uvedené v tomto článku 8 a to maximálne na dobu tu uvedenú v súlade s §7 a § 8 zákona č. 18/2018 Z.z. Tým nie je dotknuté právo účastníkov kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

9. Zákonné a iné povinnosti výhercov súťaže :

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a zaväzuje sa splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákonov a ďalších právnych pravidiel platných na území Slovenskej republiky súvisiace s výhrou a jej využitím.

10. Rozhodné právo

Tieto Pravidlá sa riadia výlučne príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke www.amobe.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení uvedených v tomto dokumente považuje za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, takáto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť nemajú vplyv na žiadne iné ustanovenie týchto Pravidiel súťaže.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť internetového pripojenia, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 1. 6. 2022