Etický kódex

Kódex         

Členovia Asociácie sa zaväzujú:

 1. Zvyšovať vedomosti a chápanie širokej verejnosti systému stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok, a to zodpovedným a svedomitým výkonom podnikateľskej činnosti, aktívnou osvetovou a mediálnou činnosťou za odbornej koordinačnej podpory Asociácie.
 2. Vytvárať primerané záruky na prostriedky, ktoré im poskytli ich zákazníci (ako protihodnotu dodaných stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok). S týmto cieľom zabezpečia potrebnú likviditu zodpovedajúcu zvereným prostriedkom. Prostriedky zákazníkov (prijaté zálohy) nebudú používať na financovanie iných obchodných aktivít alebo rizikových finančných operácií.    
 3. Ponúkať a prijímať adekvátne obchodné podmienky pri rokovaniach so svojimi zákazníkmi tak, aby zabránili dumpingu a iným neobvyklým komerčným postupom, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú funkčnosť a finančnú bezpečnosť systému stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok.    
 4. Úplne a včas informovať svojich zákazníkov, ako i zmluvné strany prijímajúce stravovacie poukážky a iné benefitné poukážky o obmedzeniach pri ich používaní, ktoré vyplývajú z platných zákonov. Členovia Asociácie v rámci možností zakotvia príslušné ustanovenia do zmlúv so svojimi zmluvnými partnermi.    
 5. Navzájom a bez zbytočného odkladu sa informovať o výskyte falošných stravovacích a iných benefitných poukážok, či o iných podvodoch a spoločne postupovať proti negatívnym dopadom a vplyvom tejto trestnej činnosti.    
 6. Dbať o potrebnú bezpečnostnú ochranu svojich finančných prostriedkov pri výrobe, skladovaní, prevoze a pri ďalšej manipulácii so stravovacími a inými benefitnými poukážkami a zaväzujú sa vymieňať si v tomto smere technické skúsenosti.    
 7. Používať vo svojej reklame a propagácii len pravdivé údaje a budú dbať, aby prezentácia ich produktov v rámci reklamy v každej forme bola v súlade s aktuálnymi platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o reklame.    
 8. Viesť svojich zamestnancov k tomu, aby v rámci propagácie členov Asociácie a získavania nových zákazníkov nepoužívali voči svojej konkurencii zavádzajúce, nepravdivé či ohovárajúce informácie a tvrdenia a nešírili fámy o činnosti a situácii členov Asociácie a ostatných konkurentov.    
 9. V rámci konkurenčného boja nezneužívať svoju účasť v hospodárskej súťaži a nezískavať dôverné informácie od terajších alebo bývalých zamestnancov konkurenčných spoločností.    
 10. Dodržiavať tento kódex a pravidlá v ňom zakotvené. Voči členovi, ktorý poruší tento kódex, bude vykonávať kroky vedúce k náprave vrátane výziev na odstránenie nevyhovujúceho stavu a v závažných prípadoch môže pristúpiť až k ich vylúčeniu z Asociácie.    
 11. Prispieť k zvyšovaniu kvality služieb. Členovia Asociácie by mali byť zárukou vysokej dôveryhodnosti pre všetkých účastníkov v stravovacích systémoch založených na stravovacích poukážkach.


Tento kódex nadobudol účinnosť dňom 18. 10. 2010.